This website uses cookies. We do this to make our website more personal and user-friendly, for analysis purpose and to be able to adapt our campaigns to visitors. You can read more about this on our privacy statement. By clicking on Accept cookies or by continuing to use the website you agree to the usage of cookies. You can also refuse the cookies, unfortunately we cannot guarantee that the website will continue to work properly.

Regelement

Hieronder vind je het deelnemersreglement en reglement van de Stichting Mont Ventoux

DEELNEMERSREGLEMENT STICHTING MONT VENTOUX

Stichting Mont Ventoux (hierna SMV) organiseert jaarlijks een evenement, het beklimmen van de Mont Ventoux, dit is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker, door de Mont Ventoux of (hard)lopend of fietsend één keer te beklimmen. Als je deelneemt gelden voor deelnemers de volgende regels:

Toegestane vervoermiddelen zijn:
- Alleen op spierkracht voortbewogen fietsen
- Speciale fietsen in verband met een handicap

Alle deelnames die anders zijn dan (hard)lopen of fietsend op een normale fiets, bijvoorbeeld wheelers, handbikers, moeten worden voorgelegd aan de organisatie. Speciale verzoeken kun je met een motivatie e-mailen naar info@grootverzettegenkanker.nl Beslissingen over deelname met speciaal vervoer worden door het bestuur genomen en zijn bindend.

A. Inschrijving

De inschrijving start op 1 december 2019. De sluitingsdatum is 31 mei 2021. Je minimale leeftijd op de dagen van het evenement is 14 jaar . Deelnemers onder de 18 jaar moeten begeleid worden door een deelnemer boven de 18 jaar.
Inschrijven kan via de website www.grootverzettegenkanker.nl
Je inschrijving is alleen definitief als het inschrijfgeld is betaald.  Zo lang er geen inschrijfgeld is betaald is de inschrijving niet definitief en is de inschrijving niet gelukt. Als de betaling is afgerond ontvang je een bevestigingsmail dat je inschrijving is gelukt.

B. Inschrijfvoorwaarden
Je inschrijving is per e-mail bevestigd en je hebt het inschrijfgeld betaald.
Het inschrijfgeld bedraagt  € 135,-- euro inclusief btw. Daarbij is een basisset kleding inbegrepen.
Let op: je kunt het inschrijfgeld uitsluitend via iDEAL of creditcard betalen.

Je gaat akkoord met eventueel gebruik van je beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de stichting Mont Ventoux, zonder daar een vergoeding voor te claimen. Dit is tevens van toepassing op gebruik voor promotionele doeleinden gelinkt aan de Stichting c.q. het KWF.

Inschrijfgeld en eventueel gerealiseerde opbrengsten uit sponsorgeld of donaties worden niet geretourneerd, ook niet bij vrijwillige uitschrijving of bij uitsluiting van deelname. Wel wordt de kleding die bij het inschrijfgeld is inbegrepen uitgeleverd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het ophalen van je kleding. Stichting Mont Ventoux levert een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding. Hierdoor is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Indien een deelnemer door medische redenen niet mag mee doen en dit medisch advies vóór 1 september 2021 20.00 u is overlegd met de organisatie (via info@grootverzettegenkanker.nl ) dan is het mogelijk dat het inschrijfgeld wordt gerestitueerd. Daarbij geldt dat: In geval van restitutie door medische redenen zal er geen kleding worden geleverd.
Gerealiseerde opbrengsten uit donaties of sponsorgeld worden niet geretourneerd.

Je bent verplicht om op donderdag 2 september 2021 en/of vrijdag 3 september 2021 de Stichting Mont Ventoux-kleding van 2021 te dragen en het startbordje (met persoonlijke gegevens) te bevestigen.
Je moet de aanwijzingen van de op het parcours aanwezige Stichting Mont Ventoux organisatie, -motards en -medici altijd opvolgen.

Van elke deelnemer van Stichting Mont Ventoux  verwachten we dat die zich inspant om een minimale sponsor bijdrage van € 400 bijeen te brengen voor de start van het evenement. En daarbij zal de deelnemer contante donaties en financiële voordelen in het kader van Stichting Mont Ventoux binnen 2 weken overmaken op zijn/haar actiepagina. De organisatie behoud zich het recht voor om geen kleding en startnummer uit te reiken wanneer het minimale bedrag van € 400 niet voor aanvang van het evenement is behaald.

Je ontvangt je persoonlijke actiepagina bij op de website. Via deze actiepagina kan de deelnemer zijn donaties werven en zien welk totaalbedrag aan donaties hij/zij heeft ontvangen.

Je gezondheid is je eigen verantwoordelijkheid . Deelname aan Stichting Mont Ventoux moet veilig en vooral in goede gezondheid gebeuren; je levert immers een zware lichamelijke inspanning. Een sportmedisch onderzoek wordt door de organisatie niet verplicht gesteld, maar wel dringend aangeraden. Een sportmedisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening. Ook geeft het inzicht in je conditie en wordt er tijdens het uitgebreide onderzoek een passend, gericht trainingsadvies gegeven.
Je kunt een sportmedisch onderzoek bij verschillende instanties aanvragen. In sommige gevallen wordt het zelfs vergoed door de zorgverzekeraar.
Deelname aan Stichting Mont Ventoux is op basis van eigen risico zie ook artikel G.

C. Deelnemers onder de 18 jaar
Onder 'deelnemers onder de 18 jaar' wordt verstaan 'deelnemers die op de dag van het evenement nog geen 18 jaar en minimaal 14 jaar zijn’.
Deelnemers jonger dan 18 jaar doen mee onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger en hebben de schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger nodig.
doen mee onder een ‘een-op-een‘-begeleiding van een volwassene boven de 18 jaar.
Kunnen alleen ingeschreven worden als de begeleider ook ingeschreven is als deelnemer. Zij moeten allebei aan voorwaarden in dit Deelnemersreglement voldoen.

D. Stichting Mont Ventoux-kleding
Een belangrijk onderdeel van de veiligheid en herkenbaarheid van deelnemers tijdens het evenement is de gelijkheid in kleding. Voor de motards en medici is dit uitermate belangrijk
De deelnemer is verplicht gedurende de beklimming op donderdag 2 en/of vrijdag 3 september 2021 (hard) loopkleding of fietskleding van Stichting Mont Ventoux 2021 te dragen en het startnummer op kleding of fietsstuur te bevestigen.
De kleding wordt uitgereikt vanuit de informatiebalie van Stichting Mont Ventoux, park Hameau des Sources in Montbrus-les-Bains (voor openingstijden zie de website en overige informatiekanalen) .  Er is geen andere mogelijkheid om de kleding op te halen.
De kleding wordt niet opgestuurd door de organisatie.
Deelnemers van Stichting Mont Ventoux zijn zelf verantwoordelijk voor het bestellen van de juiste maat kleding. Via de website worden maat tabellen en adviezen verstrekt.

E. Veiligheid, verzekering
Tijdens de beklimming is het voor de fietsende deelnemer verplicht om een fietshelm te dragen .
Je moet zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade die je eventueel aanbrengt aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) die geldig is in Frankrijk en voor dit evenement. Ook moet je beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering die geldig is in Frankrijk, inclusief eventuele repatriëringskosten.
Je moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie in Frankrijk. Als je verzekeringsmaatschappij dit heeft uitgesloten, moet je je hiervoor apart verzekeren.
De fietsende deelnemer verklaart te beschikken over een deugdelijke fiets en deugdelijk fietsmateriaal.

F. Aanwijzingen organisatie, autoriteiten en overtreding daarvan
Je moet de aanwijzingen van de Stichting Mont Ventoux-organisatie onmiddellijk opvolgen.
Je moet de aanwijzingen van de Franse autoriteiten onmiddellijk opvolgen. De weg is niet afgesloten voor het evenement, je beweegt je voort op een openbare weg.
De Franse verkeersregels en wetgeving zijn van toepassing en moeten worden gerespecteerd.
Bij ongeoorloofd gedrag kun je door de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

G. Aansprakelijkheid
Deelname aan Stichting Mont Ventoux is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan het evenement. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van het evenement, en voor ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

H. Gebruik Logo van Stichting Mont Ventoux
Het bestuur beslist over het gebruik van het logo door deelnemers. Aanvragen kunnen ingediend worden bij het bestuur via info@grootverzettegenkanker.nl
Het bestuur is bevoegd ongeoorloofd gebruik te verbieden.
Deelnemers die het logo gebruiken laten hun donateurs uitsluitend via de website van de Stichting doneren.
Gebruik van het logo door deelnemers voor het werven van donaties is enkel toegestaan in het jaar van deelname tot uiterlijk 30 september. Alle uitingen met het logo moeten na die datum worden verwijderd

I. Annuleringsvoorwaarden
Indien een deelnemer afziet van deelname zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt:
Annulering voor 1 juni: retour 50% van het inschrijfgeld geen recht op kledingset
Annulering na 1 juni: retour 15% van het inschrijfgeld
Sponsorgelden worden bij annulering niet geretourneerd en worden niet doorgeschoven naar een volgend jaar.
Indien annulering door overmacht plaatsvindt dient dit vergezeld te zijn van een schriftelijk bewijs (zoals bijvoorbeeld een doktersverklaring). In deze gevallen beslist het Bestuur van de Stichting Mont Ventoux over de kwijting van kosten voor de deelnemer in overleg met deelnemer zelf. Zowel de deelnemer als het Bestuur zullen zich hierbij jegens elkaar gedragen conform de kernwaarden van de Stichting. Overmacht kan bijvoorbeeld zijn ziekte of overlijden in de directe familiekring.

J. Overige
In geval  van onduidelijkheid in en/of onvolledigheid van het reglement besluit de organisatie wat de handelwijze moet zijn. Heb je nog vragen, klachten en/of opmerkingen? Kijk dan eerst bij de FAQ. Zit het antwoord op je vraag er niet tussen, mail dan met info@grootverzettegenkanker.nl We doen ons best je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.REGLEMENT STICHTING MONT VENTOUX

Inleiding
Dit reglement (statuten art. 10) omvat onderwerpen welke een nadere regeling behoeven welke niet in de statuten zijn beschreven.
Bij het opstellen van dit reglement steunt de stichting zich op haar statutaire doelstelling.

De stichting heeft ten doel (statuten art. 2):
het inzamelen en werven van fondsen ten behoeve van het Koningin Wilhelminafonds voor de Kankerbestrijding (KWF Kankerbestrijding) statutair gevestigd in Amsterdam; het inzamelen en werven van fondsen ten behoeve van nader te bepalen lokaal- en/of regionaal actieve stichtingen of organisaties die als doel hebben:
het op waardige wijze verzorgen en/of begeleiden van patiënten bij wie kanker is gediagnosticeerd; het verrichten van activiteiten gericht op de preventie van kanker; het ondersteunen of verrichten van onderzoek naar de oorzaken en behandelwijzen van kanker.
Van alle fondsen die door Stichting Mont Ventoux worden ingezameld, zal tenminste 60% ten goede komen aan het Koningin Wilhelminafonds voor de Kankerbestrijding (KWF Kankerbestrijding.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting is opgericht op 3 april 2007. Sinds die tijd organiseert de stichting jaarlijks een beklimming van de Mont Ventoux in Frankrijk, waarbij deelnemers en stichting gezamenlijk fondsen werven.
De stichting heeft een ANBI-status (zie: ANBI status) en handelt naar de voorschriften die dit met zich meebrengt.

Werkzaamheden
Bij de uitvoering van haar activiteiten laat de stichting zich leiden door drie kernwaarden: gevoel, energie, ambitie. Met alle betrokkenen streeft de stichting naar verbondenheid in het leven met en het strijden tegen kanker.
De werkzaamheden van de stichting staan gedurende het jaar in het teken van de organisatie van het evenement in Frankrijk. Door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in Frankrijk wordt de betrokkenheid van deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en goede doelen gestimuleerd.

Vrijwilligers
De stichting voert haar activiteiten uit met enkel de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers als ook bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  Vrijwilligers conformeren zich aan de doelstelling van de stichting en zullen dit in hun handelen en gedrag uitdragen. Het bestuur kan vrijwilligers aanspreken op hun gedrag en handelen in het kader van werkzaamheden voor de stichting.

Fondsenwerving
De stichting en haar deelnemers werven donaties/sponsorgelden in ten behoeve van KWF Kankerbestrijding en diverse lokale en/of regionale actieve stichtingen en organisaties (zie doel).
Voorwaarde van deelname aan de beklimming van de Mont Ventoux is dat elke deelnemer voor aanvang van het evenement minimaal € 400 aan sponsorgeld werft. Het bestuur kan jaarlijks beslissen dit bedrag te wijzigen.
Aanvullend houdt de stichting zich bezig met het werven van algemene sponsoren in geld en/of natura. Deze gelden zal de stichting gebruiken voor haar overhead kosten zoals daar o.a. zijn automatisering, website, verzekeringen.

Evenement
De activiteiten van de stichting worden geconcentreerd rondom de beklimming van de Mont Ventoux in Frankrijk. Uitgangspunt is het neerzetten van een kwalitatief, maar bovenal veilig evenement. De stichting is gebonden aan de lokale wet- en regelgeving in Frankrijk. Deelname aan het evenement geschiedt op eigen risico.
De financiering van het evenement alsmede de algemene organisatiekosten geschiedt door de deelnemers welke voor de deelname aan het evenement inschrijfgeld betalen alsmede door de stichting geworven sponsoren in geld en/of natura. De deelnameprijs wordt jaarlijks door het bestuur bepaald. De stichting streeft ernaar de kosten van het evenement zo laag mogelijk te houden.
Alle evenementen van Stichting Mont Ventoux zijn rookvrij.

Goede doelen
Ten minste 60% van de ontvangen fondsen worden ingezameld ten behoeve van KWF Kankerbestrijding. Deze fondsen mogen door KWF Kankerbestrijding enkel aangewend worden voor de financiering van onderzoeksprojecten. Jaarlijks wordt door het bestuur in overleg met KWF Kankerbestrijding bepaald welke onderzoeksprojecten worden geadopteerd. Enkel onderzoeksprojecten welke goed zijn gekeurd door de wetenschappelijke raad van KWF Kankerbestrijding komen voor projectadoptie in aanmerking.
Daarnaast ondersteunt de stichting lokale en/of regionale goede doelen die zich inzetten voor mensen met kanker of zich richten op de preventie van kanker. Deze goede doelen kunnen zelf een donatieverzoek indienen, maar de stichting benadert zelf ook doelen welke in haar ogen voldoen aan de voorwaarden vermeld in de statutaire doelstelling van de stichting.
Elk donatieverzoek wordt door de stichting beoordeeld. De doelen dienen de stichting te voorzien van organisatiegegevens, beleidsplannen, begroting, financiële verantwoording en een onderbouwing waarvoor het donatieverzoek wordt gedaan. Aanvullend vindt een bespreking plaats met de doelen waarbij de stichting zich een nader beeld vormt rondom het doel.
Uitgangspunten voor acceptatie van het donatieverzoek is dat de besteding voldoet aan door de stichting gestelde eisen. Dit houdt in dat de activiteiten gericht moeten zijn op het op waardige wijze verzorgen en/of begeleiden van patiënten bij wie kanker is gediagnosticeerd en/of het verrichten van activiteiten gericht op de preventie van kanker en/of het ondersteunen of verrichten van onderzoek naar de oorzaken en behandelwijzen van kanker. Daarnaast dient sprake te zijn van een financieringsbehoefte.
De stichting bepaalt de hoogte van de uit te keren bedragen aan de goede doelen. Hierbij worden de donatieverzoeken alsmede de ontvangen informatie in ogenschouw genomen.

Beheer van vermogen
De gelden welke de stichting ontvangt uit hoofde van aan haar toegekende sponsorgeld en/of deelnamegelden worden opgenomen op bank- en spaarrekeningen. Voor onvoorziene omstandigheden waartegen de stichting zich niet kan verzekeren wordt een risicovermogen gevormd. De omvang van dit risicovermogen wordt door het bestuur bepaald en kan jaarlijks aangepast worden. Momenteel is de gewenste omvang € 25.000,--.
Uitbetaling van de geworven fondsen geschiedt op basis van hetgeen beschreven onder de paragraaf goede doelen.
Uitgaven van de stichting worden gedaan door of namens de verantwoordelijke bestuursleden na afstemming met bestuur en/of penningmeester. Uitbetaling van gemaakte kosten geschiedt door de penningmeester.
Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. De penningmeester stelt jaarlijks in samenspraak met betrokkenen een begroting op. Op basis van deze begroting bepaald het bestuur de inschrijfgelden. Het bestuur stelt de begroting vast. De penningmeester stelt jaarlijks een balans en staat van baten en lasten op. Deze wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd op haar website.


Choose your language