NL

Beleidsplan & beloningsbeleid

Beleidsplan Stichting Mont Ventoux

Inleiding

Dit beleidsplan beschrijft het beleid van Stichting Mont Ventoux (hierna: de stichting) te Meppel. Bij het uitzetten van haar beleid concentreert de stichting zich op haar statutaire doelstelling.

De stichting heeft ten doel:

  • het inzamelen en werven van fondsen ten behoeve van het Koningin Wilhelminafonds voor de Kankerbestrijding (KWF Kankerbestrijding);
  • het inzamelen en werven van fondsen ten behoeve van nader te bepalen lokaal- en/of regionaal actieve stichtingen of organisaties die als doel hebben:
    • het op waardige wijze verzorgen en/of begeleiden van patiënten bij wie kanker is gediagnosticeerd;
    • het verrichten van activiteiten gericht op de preventie van kanker;
    • het ondersteunen of verrichten van onderzoek naar de oorzaken en behandelwijzen van kanker;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
  • Van alle fondsen die door Stichting Mont Ventoux worden ingezameld, zal tenminste 60% ten goede komen aan het Koningin Wilhelminafonds voor de Kankerbestrijding (KWF Kankerbestrijding.

De stichting is opgericht op 3 april 2007. Sinds die tijd organiseert de stichting jaarlijks een beklimming van de Mont Ventoux in Frankrijk, waarbij deelnemers en stichting gezamenlijk fondsen werven.

 

Werkzaamheden

Bij de uitvoering van haar activiteiten laat de stichting zich leiden door drie kernwaarden: gevoel, energie, ambitie. Met alle betrokkenen streeft de stichting naar verbondenheid in het leven met en het strijden tegen kanker.

De werkzaamheden van de stichting staan gedurende het jaar in het teken van de organisatie van het evenement in Frankrijk. Door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten (kick-off, clinics, informatiebijeenkomsten, afterparty e.d.) wordt de betrokkenheid van deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en goede doelen gestimuleerd.

Vrijwilligers

De stichting voert haar activiteiten uit met enkel de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers als ook bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Fondsenwerving

De stichting werft en zamelt sponsorgelden in ten behoeve van KWF Kankerbestrijding en diverse lokale en/of regionale goede doelen die zich inzetten voor mensen met kanker of zich richten op de preventie van kanker.

Voorwaarde van deelname aan de beklimming van de Mont Ventoux is dat elke deelnemer minimaal € 400 aan sponsorgeld werft. Het bestuur kan jaarlijks beslissen dit bedrag te wijzigen. Aanvullend houdt de stichting zich bezig met het werven van algemene sponsoren in geld en/of natura.

Evenement

De activiteiten van de stichting worden geconcentreerd rondom de beklimming van de Mont Ventoux in Frankrijk. Uitgangspunt is het neerzetten van een kwalitatief, maar bovenal veilig evenement. De stichting is gebonden aan de lokale wet- en regelgeving in Frankrijk. Deelname aan het evenement geschiedt op eigen risico.

De financiering van het evenement alsmede de algemene organisatiekosten geschiedt door de deelnemers welke voor de deelname aan het evenement inschrijfgeld betalen. De deelnameprijs wordt jaarlijks door het bestuur bepaald. De stichting streeft ernaar de kosten van het evenement zo laag mogelijk te houden.

Aanvullend faciliteert de stichting het vervoer van en naar alsmede het verblijf in Frankrijk voor deelnemers, supporters, vrijwilligers en overige betrokkenen. Voor de gemaakte kosten wordt een kostendekkende vergoeding gevraagd opgenomen in een pakketprijs welke jaarlijks door het bestuur wordt bepaald.

De kosten van het evenement, het vervoer en verblijf alsmede ook de organisatiekosten kunnen niet uit de ontvangen sponsorgelden worden gefinancierd.

Goede doelen

Ten minste 60% van de ontvangen fondsen worden ingezameld ten behoeve van KWF Kankerbestrijding. Deze fondsen worden door KWF Kankerbestrijding enkel aangewend voor de financiering van onderzoeksprojecten. Jaarlijks wordt in overleg met KWF Kankerbestrijding bepaald welke onderzoeksprojecten worden geadopteerd. Enkel onderzoeksprojecten welke goed zijn gekeurd door de wetenschappelijke raad van KWF Kankerbestrijding komen voor projectadoptie in aanmerking.

Daarnaast ondersteunt de stichting lokale en/of regionale goede doelen die zich inzetten voor mensen met kanker of zich richten op de preventie van kanker. Deze goede doelen kunnen zelf een donatieverzoek indienen, maar de stichting benadert zelf ook doelen welke in haar ogen voldoen aan de voorwaarden vermeld in de statutaire doelstelling van de stichting.

Elk donatieverzoek wordt door de stichting beoordeeld. De doelen dienen de stichting te voorzien van organisatiegegevens, beleidsplannen, begroting, financiële verantwoording en een onderbouwing waarvoor het donatieverzoek wordt gedaan. Aanvullend vindt een bespreking plaats met de doelen waarbij de stichting zich een nader beeld vormt rondom het doel.

Uitgangspunten voor acceptatie van het donatieverzoek is dat de besteding voldoet aan door de stichting gestelde eisen. Dit houdt in dat de activiteiten gericht moeten zijn op het op waardige wijze verzorgen en/of begeleiden van patiënten bij wie kanker is gediagnosticeerd en/of het verrichten van activiteiten gericht op de preventie van kanker en/of het ondersteunen of verrichten van onderzoek naar de oorzaken en behandelwijzen van kanker. Daarnaast dient sprake te zijn van een financieringsbehoefte.

De stichting bepaalt de hoogte van de uit te keren bedragen aan de goede doelen. Hierbij worden de donatieverzoeken alsmede de ontvangen informatie in ogenschouw genomen.

Om de verbondenheid met de doelen te vergroten is besloten dat vanaf 2014 de deelnemers aan het evenement kunnen aangeven of zij voor een specifiek doel deelnemen. 40% van de door deze deelnemers geworven sponsorgelden komt ten goede aan het gekozen doel. De overige 60% komt conform statutaire bepalingen van de stichting ten goede aan KWF Kankerbestrijding. Indien een deelnemer geen specifiek doel selecteert bepaalt de stichting de verdeling conform hiervoor beschreven.

 

Beheer van vermogen

De gelden welke de stichting ontvangt uit hoofde van sponsorgeld en/of deelnamegelden worden opgenomen op bank- en spaarrekeningen. De stichting zal deze gelden niet benutten voor de aan- en verkoop van risicodragende (bank)producten alsmede in (on)roerende zaken ter belegging.

Uitbetaling van de geworven fondsen geschiedt op basis van hetgeen beschreven onder de paragraaf goede doelen.

Inkopen worden gedaan door of namens de verantwoordelijk bestuursleden na afstemming met bestuur en/of penningmeester. Uitbetaling van gemaakte kosten geschiedt door de penningmeester na accorderen van de factuur door het verantwoordelijk bestuurslid (niet penningmeester).

De penningmeester stelt jaarlijks in samenspraak met betrokkenen een begroting op. Op basis van deze begroting worden de inschrijfgelden en pakketprijzen bepaald. Het bestuur stelt de begroting vast. Daarnaast stelt de penningmeester jaarlijks een jaarrekening op, bevattend in elk geval een balans en exploitatierekening.  De jaarrekening wordt door het bestuur vastgesteld en verantwoord op de website van de stichting.Beloningsbeleid

Stichting Mont Ventoux hanteert een anti-strijkstok beleid.
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.